O projekcie

Tytuł projektu: Innowacyjne narzędzia edukacyjne
Numer umowy o dofinansowanie: 2018-1-PL01-KA201-050725
Finansowanie: Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne
Okres realizacji projektu: 01.12.2018r. – 30.11.2020r.
Lider Projektu: Europejska Fundacja Rozwoju z Nowego Sącza (PL)

Partnerzy projektu: Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie (CZ)
Základná skola - Grundschule z Kezmaroku (SK)
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionce Wielkiej (PL)

Celem projektu "Innowacyjne narzędzia edukacyjne" było opracowanie (stworzenie) edukacyjnej platformy symulacyjnej (gry on-line) symulującej pracę portalu społecznościowego skierowanej do młodzieży ze szkół podstawowych z Polski, Słowacji i Czech. Opracowana gra służyły nauce bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych, a także rozwijaniu umiejętności informatycznych wśród młodzieży. Innowacja edukacyjna (gra) wpływa na zdobywanie i podniesienie umiejętności oraz kompetencji w zakresie efektywnej komunikacji cyfrowej młodzieży szkolnej. Platforma edukacyjna kształtuje kompetencje partycypacji społecznej, służy wymianie informacji przy jednoczesnym uwrażliwieniu na zagrożenia ze strony mediów cyfrowych. Pozwala także na wyposażenie szkół i nauczycieli w adekwatne do oczekiwań narzędzie edukacyjne, które wspierała w sposób naturalny formalną edukację szkolną.

Główny rezultat projektu to opracowanie, przetestowanie i wdrożenie w proces edukacji platformy symulacyjnej pełniącej funkcję dydaktyczną w zakresie rozwijania i umiejętności bezpiecznego i skutecznego komunikowania za pomocom mediów społecznościowych.

Grupy docelowe projektu:
1) szkoły podstawowe oraz instytucje szkoleniowe posiadające swoje siedziby w krajach partnerskich które będą mogły wykorzystywać stworzoną platformę edukacyjną w procesie dydaktycznym.
2) kadra dydaktyczna – nauczyciele informatyki, wychowawcy, pedagodzy ze szkół podstawowych posiadających swoje siedziby w krajach partnerskich którzy będą mogli wykorzystywać stworzoną platformę edukacyjną w procesie dydaktycznym.
3) młodzież szkolna w wieku 10-15 lat uczęszczająca do szkół podstawowych posiadających swoje siedziby w krajach partnerskich którzy otrzymają możliwość zdobycia i podniesienia umiejętności oraz kompetencji będących efektem z korzystania z platformy edukacyjnej (gry).
4) kadra zarządzająca szkołami, nauczyciele, pedagodzy, psychologowie szkolni, organy prowadzące i zarządzające szkołami, decydenci, szkoły wyższe kształcące nauczycieli, uczniowie.

Rezultatem wdrożenia platformy będzie wytworzenie umiejętności bezpiecznego korzystania przez młodzież szkolną z mediów społecznościowych. Młodzież będzie znała zagrożenia i niebezpieczeństwa jakie związane są z mediami społecznościowymi i będzie umiała ich unikać. Pozwoli im to w przyszłości na bezpieczną partycypację cyfrową i podniesie bardzo ważne kompetencję w zakresie komunikacji przy użyciu nowoczesnych mediów.

KORZYSTANIE Z EDUKACYJNEJ PLATFORMY SYMULACYJNEJ JEST BEZPŁATNE